สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมพนักงาน(ส่วนกลาง)

         เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร เปิดประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง)​ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปี 2564

       ทั้งนี้ ในการประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ความคืบหน้าแนวทางการบริหารพัสดุตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ.2565  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2564 เป็นต้น   รวมทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ   ติดตามความคืบหน้า Reskill / Up skill   การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ สำนัก/กลุ่ม เป็นต้น

                                               ………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน