สภาเกษตรกรแห่งชาติ “ทบทวนอดีตเพื่อวางแผนเดินในอนาคต”

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงแผนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติในปี 2564 ว่า ได้ขอให้สภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศทบทวนการทำงานทั้งหมดตลอดรอบปีที่ผ่านมาว่าที่ปฏิบัติหน้าที่ไปนั้นได้ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอยู่ และมีแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปอย่างไร “ทบทวนอดีต เพื่อวางแผนเดินในอนาคต”  ซึ่งเวทีสัมมนา / การประชุมของสภาเกษตรกรจังหวัดระดับภาค 4 จังหวัดช่วงกลางเดือนกันยายน 2563 ถึงแม้ไม่ได้ลงไปร่วมงานทุกเวทีแต่รับทราบจากรายงานว่าผลการสัมมนา / การประชุมนั้นดีมาก หลายจังหวัดมีความกระตือรือร้น ด้วยอยากเห็นงานก้าวเดินของสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดบังเกิดผลกับเกษตรกรอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม  และทราบว่าหลายจังหวัดได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์มากซึ่งสามารถจะขยายผลได้เป็นอย่างดี  ตามบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอด้านภาคเกษตร  ความร่วมมือและประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร   อาทิเช่น

     “หัวบุกป่า”  พืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งถูกทิ้งไปนานแล้ว  กำลังให้ทีมงานศึกษาข้อมูลทั้งหมด หากตลาดเปิดกว้างสภาเกษตรกรฯ จะเร่งผลักดันส่งเสริมมากขึ้น

     “ไผ่”  สภาเกษตรกรฯกำลังเจรจากับกระทรวงพลังงานเพื่อให้มีโครงการนำร่องเรื่องพลังงานชุมชนโดยใช้ไผ่เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับทราบ และปลัดกระทรวงพลังงานรับปากว่าจะพยายามผลักดันให้เกิดโครงการให้ได้ทั่วประเทศ

     “กัญชา”  “กัญชง”   สภาเกษตรกรฯผลักดันมาโดยตลอดหลายปี กฎหมายใหม่ หรือกฎกระทรวงฉบับใหม่น่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็ว ซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายทั้งอยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและอยู่ในสภานิติบัญญัติ เข้าใจว่าภายในปีหน้า 2564 น่าจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น การปลูกของพี่น้องเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจ เป็นไปตามขั้นตอนแต่จะลดขั้นตอนลง การขออนุญาตปลูกจะเร็วขึ้น ง่ายขึ้น เช่น มีคำสั่งซื้อที่แน่นอนจากต่างประเทศ ก็นำคำสั่งซื้อนั้นมาขออนุญาตปลูกโดยไม่จำเป็นต้องร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ  สามารถขออนุญาตได้เลย แต่ต้องมีตลาดรองรับชัดเจนก่อน  เป็นต้น

         ทั้งนี้ ภายหลังการจัดเวทีระดับภาคทบทวนอดีต มุ่งมั่นสู่อนาคต สภาเกษตรกรฯก็จะได้แนวทางในการทำงานร่วมกันในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด ที่สุดคือสภาเกษตรกรแห่งชาติจะได้แนวทางในการขับเคลื่อนอนาคตในฤดูปีงบประมาณถัดไป  โดยต้องรอการสรุปผลการประชุมเพื่อนำเข้าสู่การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับทราบ แล้วจึงสรุปเป็นเอกสารทั้งหมดนำเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป

                                                ……………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์  นุพาสันต์