โครงการอบรมเพิ่มทักษะการประกอบการแก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากสู่การตลาด(New Normal)