สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมสมัชชาและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการเงิน 18 หน่วยงาน  ณ  อิมแพ็คฟอรั่ม ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน

         สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นภาคีในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(BCG) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง เป้าหมายการพัฒนา รวมถึงกลไกการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG   ด้วยทั้ง 18 หน่วยงานประสงค์ร่วมมือในการขับเคลื่อนภายใต้ BCG โดยการผนึก 3 เศรษฐกิจเข้าด้วยกัน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ(Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว( Green Economy) มุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในมิติต่างๆ ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข พลังงาน หลักประกันการมีงานทำ และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

……………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วรุตม์ รินทร์พรหม