ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมชี้แจงการเปิดร้านค้าบน platform lazada / shopee

          เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดประชุมผ่านระบบโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 2 สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อชี้แจงการเปิดร้านบนแพลตฟอร์ม shopee และ lazada ให้กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และ 146 เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ในการนำสินค้าเกษตร 431 รายการ เปิดหน้าร้านบนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค โดยมีวิทยากรจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์” , ผู้แทนจาก บริษัท Shopee Thailand และผู้แทนจาก บริษัท Lazada จำกัด มาบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การสร้างร้านค้าออนไลน์” ผลจากการประชุมดังกล่าว สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะให้คำแนะนำเกษตรกรเพื่อเปิดร้านกับ shopee ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งเกษตรกรได้ทยอยเปิดร้านบน shopee แล้ว สำหรับ lazada ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะส่งข้อมูลเกษตรกรให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานไปทางบริษัท Lazada จำกัด เพื่อให้ติดต่อกับเกษตรกรโดยตรงและแนะนำการเปิดร้านบนแพลตฟอร์มต่อไป

 

สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เตรียมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ดีเด่น

          เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2563 นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักและผลไม้ด้วยระบบชุมชนรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS) ยกระดับการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพิจิตร และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ดีเด่น ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯ คือ ต้องเป็นสมาชิกเครือข่ายที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรส่งเสริมและสนับสนุนอยู่ หรือขึ้นทะเบียนกลุ่มองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และเข้าร่วมโครงการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมระบบชุมชนรับรองของจังหวัดพิจิตร พืชที่ปลูกต้องเป็นพืชผักผลไม้ที่ปลูกได้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เป็นพืชผักผลไม้ที่สร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดในแง่ของการจ้างงานและสร้างอาชีพรวมทั้งการส่งออก เป็นต้น โดยเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5661-1799

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ ‘NEW Normal Agriculture accelerated by the COVID-19 ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่งภายหลังสถานการณ์ COVID-19’ 28 พ.ค.นี้ ผ่าน Zoom

          สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญเกษตรกร / ประชาชน / ผู้สนใจ เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ‘NEW Normal Agriculture accelerated by the COVID-19 ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่งภายหลังสถานการณ์ COVID-19’ จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค.63 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การเสวนาทางวิชาการดังกล่าวเริ่มด้วย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยบนฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่หลัง COVID-19’ โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อจากนั้นเป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ‘NEW Normal Agriculture accelerated by the COVID-19 ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่งภายหลังสถานการณ์ COVID-19’ เริ่มด้วย “แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรบนฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่หลัง COVID-19” โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ “การตลาดของเกษตรกร บนฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่หลัง COVID-19” โดย นายธวัชชัย สุขพิงค์ จาก วาสนาฟาร์ม “ทิศทางการสร้างนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร บนทางชีวิตใหม่หลัง COVID-19” โดย รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้สนใจจากทุกภาคส่วนต้องการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรสามารถเข้าร่วมการเสวนาและเสนอความคิดเห็นผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings : shorturl.at/erBMR

 

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน