คุยกับสภาเกษตรกร วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตอน “เกษตรกรรุ่นใหม่”