คุยกับสภาเกษตรกร วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตอน “19 พฤศจิกา ประกาศราชกิจจา ให้มีสภาเกษตรกรฯ”