ขยะเป็นศูนย์

ขยะเป็นศูนย์           การบริหารจัดการระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ “ขยะเป็นศูนย์” หรือ “Zero Waste” ถือเป็นแนวทางในการลดจำนวนขยะหรือต่อยอดเพิ่มมูลค่า ด้วยการใช้วัสดุเหลือทิ้งเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมุนเวียนเพื่อใช้ภายในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร หรือนำสู่กระบวนการแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ , ผลิตไฟฟ้าชีวมวลใช้ในชุมชน , โรงไฟฟ้าชีวก๊าซจากสิ่งปฏิกูลในฟาร์ม