สภาเกษตรกรฯ MOU ร่วม ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่องานศึกษา วิจัย พัฒนา กัญชา กัญชง กระท่อม และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2562 ณ ห้องรวงข้าว 204 ชั้น 2 คณะเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่ง นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ผศ.เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นสักขีพยาน ร่วมด้วยนายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1  นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 และผู้บริหาร

โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและวิจัยพืชกัญชา กัญชง กระท่อม และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์รวมทั้งพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ในการรักษา การพัฒนาทางการแพทย์ และประโยชน์ของทางราชการ รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในกระบวนการเพาะปลูกตามระบบมาตรฐาน และขออนุญาตตามกฎหมายให้กับกลุ่มเกษตรกร

………………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน