ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอให้เกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรยุคใหม่ในปี ๒๕๖๒