ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเสวนาเตรียมฟื้นฟู ต.พร่อน จ.ยะลา นำร่องต้นแบบตำบลปลา ครบวงจร

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลาและเสวนาบูรณาการเรื่อง “การพัฒนาตำบลปลา” ในพื้นที่ ต.พร่อน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตำบลพร่อน ให้เป็นหมู่บ้านปลาอย่างครบวงจร จากเดิมเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยาง อย่างไรก็ตาม กลุ่มเลี้ยงปลาตำบลพร่อน มีบ่อปลาอยู่ถึง 100 บ่อ เลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้าง บางบ่อร้าง ถือเป็นต้นทุนที่ดี ถ้าได้เลี้ยงปลาอย่างจริงจังเพราะจะเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงทั้งปลานิล ปลาตะเพียน เป็นปลากินพืช และเพื่อต่อยอดพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงปลา ได้คัดบ่อที่มีคุณภาพ ได้ขนาด น้ำไม่ท่วม ไม่แล้ง ผู้เลี้ยงจริงจัง เพาะพันธุ์ เลี้ยงเอง และทำอาหารปลา จำนวน 20 ราย เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนนำร่องเป็นโมเดลของตำบลปลาให้เป็นตำบลที่พึ่งตนเองได้ ส่วนการต่อยอดแปรรูป เช่น กุนเชียงปลา ปลาเค็ม ปลาแห้งอบสมุนไพร ปลาส้ม ปลาแดดเดียว เป็นต้น ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรได้ รวมทั้งในอนาคตจะมีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนตำบลปลา เชื่อมโยงเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีด้วย

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพร้อมปรับเปลี่ยน แต่ขาดแหล่งพันธุ์ องค์ความรู้ แหล่งรับซื้อ เตือนต้องรู้เท่าทันต้นทุน และใช้ตลาดนำการผลิต
นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตอนนี้สับปะรด เกิดวิกฤติทางผู้ผลิตสับปะรด สมาคมสับปะรดทางภาคตะวันออก ภาคตะวันตกได้เสนอประเด็นปัญหามาที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและมอบหมายให้คณะทำงานด้านพืชไร่จัดการสัมมนาเพื่อหาทางออกและข้อเสนอแนะสู่รัฐบาลว่าแนวทางการขับเคลื่อนจะทำกันอย่างไร ซึ่งจากการจัดเวทีรับฟังเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะปรับเปลี่ยนแต่ ณ วันนี้เกษตรกรไม่รู้จะปรับเปลี่ยนยังไงเนื่องจากขาดแหล่งพันธุ์ , แหล่งองค์ความรู้ และแหล่งรับซื้อ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้าช่วยเหลือในเรื่องที่เกษตรกรต้องการอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพของผลสดให้มีคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกหรือการบริโภคภายในไปสู่ตลาด (ปล่อยเสียงนายเติมศักดิ์)

………………………………………………