“ให้ตลาดนำการผลิต” กระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานร่วมสภาเกษตรกรฯ

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดโอกาสให้สภาเกษตรกรมีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาของภาคเกษตรกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น  ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้เรียนเชิญนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาชี้แจงถึงแนวทางความร่วมมือในการทำงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยรัฐมนตรีชี้แจงว่าประเทศไทยมีจุดแข็งหลัก 2 ด้าน คือการเกษตร และการบริการ ตอนนี้ด้านการบริการเป็นไปได้ดีโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้กับประเทศ แต่ด้านการเกษตรยังไม่ดีนัก GDP (Gross Domestic Product) หรือ “ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ” โตไม่ถึง 10 %  วังวนของเกษตรกรคือเรื่องราคาผลผลิตการเกษตรที่สภาเกษตรกรฯและกระทรวงพาณิชย์ต้องช่วยกัน ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนงานเพื่อเกษตรกรอย่างเต็มที่  แต่ปัญหาของภาคเกษตรไทยคือไม่สามารถจัดการได้ทั้งระบบ เช่น ปาล์มที่ปลูกในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดโซนนิ่งปลูก ในการผลิตต้องประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ได้ผลปาล์มมีคุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 18 % ต้องประสานกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้โรงงานไม่รับซื้อผลปาล์มที่ไม่ได้คุณภาพ การมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมาตรฐานเดียว เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าต่างกับประเทศมาเลเซียที่บริหารจัดการปาล์มทั้งระบบจบที่กระทรวงเดียว   ส่วนของระบบการค้าในโลกเสรีที่ไม่สามารถห้ามการนำเข้าได้ก็มีผลตัวอย่างในขณะนี้ เช่น ราคามะพร้าวที่สภาเกษตรกรฯเสนอให้หาทางแก้ไขการนำมะพร้าวเข้าจากอินโดนีเซีย กระทรวงพาณิชย์ต้องใช้เทคนิคกลยุทธ์ในการจัดการช่วยเกษตรกรซึ่งจะได้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง ในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือต้องทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำสามารถแข่งขันได้   เกษตรกรต้องรวมตัวกันจัดการขายผลผลิตตรงไปถึงผู้บริโภค แก้ปัญหาคนกลางที่เอาเปรียบ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าเจรจาการค้ากับหลายประเทศโดยเฉพาะกับจีนเพื่อให้สามารถขายสินค้าทางการเกษตรได้  ที่ประสบผลสำเร็จมากคือทุเรียนด้วยวิธีการสร้างตลาดที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ภาคการเกษตรต้องให้ตลาดนำการผลิต โดยขณะนี้ได้ประสานงานกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เพื่อให้เกษตรกรเข้าไปวางขายผลผลิตในห้างได้ เหล่านี้เป็นการทำงานเพื่อเกษตรกรที่กระทรวงพาณิชย์พร้อมรับฟังความเห็นและทำงานร่วมไปกับสภาเกษตรกรฯเพื่อเกษตรกร

…………………………………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์