ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิก

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/04/2.pdf