สภาเกษตรกรฯเรียกร้องทุกฝ่ายร่วมมือตามแผนการปฏิรูปปาล์มทั้งระบบ เพื่อนำสู่มาตรฐานสากล

นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 เปิดเผยว่า ในขณะนี้ราคาปาล์มปัจจุบันนั้นอยู่ที่ 5 บาทกว่าๆ ถือเป็นราคาเหมาะสมที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มอยู่ได้ และปัจจุบันไม่มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรฯได้ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน เพื่อยกร่างแผนปฏิรูปปาล์มทั้งระบบระยะเวลา 20 ปี

เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในระยะยาว โดยกำหนดช่วงแรกปี 2560 – 2565 ในเวลา 5 ปีจะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้น และขอเรียกร้องให้กระบวนการในระบบปาล์มน้ำมันทั้งหมดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกร โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงานผลิตไบโอดีเซลปรับตัวเพื่อนำปาล์มน้ำมันเข้าสู่มาตรฐานสากล นั่นหมายถึงว่าหลังจากปี 2565 เราจะนำปาล์มน้ำมันของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำปาล์มน้ำมันของเกษตรกรเข้าสู่โรงงาน ต้องอย่ามีปาล์มดิบ ปาล์มบ่ม ปาล์มรดน้ำ เพื่อยกระดับเปอร์เซ็นต์ปาล์มให้สูงขึ้น ซึ่งในแผนปฏิรูปปาล์มน้ำมันทั้งระบบจะเน้นการขายผลผลิตปาล์มน้ำมันในอนาคตให้มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มอยู่ที่ 22% ด้วยเชื่อว่าจะสามารถยกระดับราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มให้อยู่ได้ และจะสามารถนำน้ำมันปาล์มที่ผลิตในประเทศไทยออกสู่ตลาดโลกได้อันเป็นการสร้างความยั่งยืน มั่นคง จึงฝากเกษตรกรให้ดูแผนปฏิรูปปาล์มทั้งระบบแล้วให้เดินตามแผนนั้น ในการร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับกระบวนการผลิตปาล์มในประเทศไทยเพื่อสู่มาตรฐานสากล

ตอนท้ายนายสิทธิพร ระบุว่า “ร่าง พรบ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ที่สภาเกษตรกรเสนอต่อรัฐบาลควรเร่งผลักดันให้มีการประกาศใช้ให้ทันในปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปดังกล่าว”

 

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์