โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล โดยรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สัมภาษณ์นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ภายใต้ความร่วมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

แหล่งที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร