“ประพัฒน์” หวังเกษตรกรใช้ข้อมูลน้ำ/ภูมิอากาศ วางแผนและเพิ่มความหลากหลายทางการเกษตร

      นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึง การเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำที่ จ.ลำปาง โดย นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560  ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่า ถือเป็นเรื่องใหม่มากกับข้อมูลสารสนเทศเรื่องน้ำ/ภูมิอากาศแบบบูรณาการ โดยมีศูนย์บริหารจัดการน้ำเป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร, กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น เป้าหมายหลักคือเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ สิ่งที่สภาเกษตรกรฯจะทำต่อไปคือจัดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมกับวิเคราะห์ให้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหาย ลดความเสี่ยงจากความผันแปรของสภาพอากาศในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งมีเกษตรกรหลายรายที่เข้าใจและนำไปใช้เพื่อบริหารงานเกษตรแล้ว โดยข้อมูลจะมีทั้งรายวัน / สัปดาห์ ระยะสั้นและระยะยาว เกษตรกรสามารถนำไปวางแผนการเกษตรด้านพืช/ปศุสัตว์  ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลบอกจะมีฝนตกในอีก 2 วัน เกษตรกรที่ต้องฉีดพ่นหรือให้อาหารเสริมหรือหว่านปุ๋ยก็ชะลอไว้ก่อนเพราะหากฝนตกมาก็จะถูกชะล้าง ข้าว ต้นไม้ พืชทั้งหลายก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เกษตรกรก็เกิดความเสียหาย สิ้นเปลือง หรือแม้กระทั่งภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง เกษตรกรจะได้จัดเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ เป็นต้น

     อย่างไรก็ตาม มองว่าสิ่งที่เกษตรกรไทยเวลานี้ควรทำคือการหาสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือพืชชนิดอื่นที่เป็นทางเลือกมาเพาะปลูกเพื่อให้เกิดความหลากหลาย  หากไม่แสวงหาสิ่งใหม่ๆเพื่อเข้ามาสร้างรายได้เพิ่มในพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองจะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่มาก อยากให้เกษตรกรพยายามสร้างระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานจะได้มีรายได้หลากหลายทาง ทั้งพืช / ปศุสัตว์ ทั้งหมดเรียนรู้ได้ โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในทุกเวที ทุกจังหวัด ซึ่งก็ได้ผลในหลายพื้นที่หลายจังหวัดมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะแล้ว

                                                                      ……………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : พิชฌาภรณ์ ดำริห์รัมย์ / วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์