สื่อวีดีทัศน์ความรู้ “กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์”

ลำดับชื่อเรื่องชื่อวิชาดู
1วิถีเศรษฐกิจพอเพียงวิถีเศรษฐกิจพอเพียงคลิก
2วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงคลิก
3สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและเกษตรอินทรีย์การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงคลิก
4ระบบเศรษฐกิจวัตถุ (The story of stuff)การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงคลิก
5เศรษฐกิจทางเลือก จินตนาการที่ขาดหายไปของสังคมไทยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงคลิก
6วิถีการพัฒนาฝ่าวิกฤติการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงคลิก
7ข้อตกลงการค้าเสรี : ลงนามเพื่อล่มสลายการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงคลิก
8ความมั่นคงทางอาหารกับสถานการณ์ประเทศไทยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงคลิก
9เส้นทางเกษตรอินทรีย์วิถีเกษตรอินทรีย์คลิก
10การจัดการพืชแบบผสมผสาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ)วิถีเกษตรอินทรีย์คลิก
11ชะตากรรมเกษตรเชิงเดี่ยววิถีเกษตรอินทรีย์คลิก
12เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยวิถีเกษตรอินทรีย์คลิก
13เกษตรประณีต 1 ไร่ ไม่ยากไม่จนวิถีเกษตรอินทรีย์คลิก
14สถานการณ์การนำเข้าสารเคมีและการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชวิถีเกษตรอินทรีย์คลิก
15ฆาตกรเงียบวิถีเกษตรอินทรีย์คลิก
16คนรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์เป็นอยู่และยั่งยืนวิถีเกษตรอินทรีย์คลิก
17โรงเรียนชาวนาการจัดกระบวนการเรียนรู้คลิก
18เกษตรกรรมธรรมชาติที่พิจิตรการจัดกระบวนการเรียนรู้คลิก
19กรณีศึกษาการจัดการความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้คลิก
20การวางแผนการผลิต (Smart Planning)การจัดกระบวนการเรียนรู้คลิก
21การวางแผนการผลิตและตลาดเกษตรอินทรีย์การจัดกระบวนการเรียนรู้คลิก
22การวิจัยเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านจำ ต.ปกยางคก จ.ลำปางการจัดกระบวนการเรียนรู้คลิก
23ต้นแบบหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลของเกษตรด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มสธ.การจัดกระบวนการเรียนรู้คลิก
24การจัดการเรียนรู้ของเยาวชน โรงเรียน ตชด. ชุมชนหนองบอนเหนือ จ.จันทบุรีการจัดกระบวนการเรียนรู้คลิก
25กรณีศึกษาโรงเรียนชาวนาคุณธรรมบ้านสวนธรรมร่วมใจ จ.ยโสธรการจัดกระบวนการเรียนรู้คลิก
26กรณีศึกษากลุ่มธรรมเกษตรอินทรีย์ จ.ขอนแก่นกรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างคลิก
27กรณีศึกษาโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านครู จ.สกลนครกรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างคลิก
28กรณีศึกษากลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง จ.พัทลุงกรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างคลิก
29กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ.แพร่ (ตอนที่ 1)กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างคลิก
30กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ.แพร่ (ตอนที่ 2)กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างคลิก