คุยกับสภาเกษตรกร ประจำวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560