คุยกับสภาเกษตรกร ประจำวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560