ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์ / รณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้โครงการ การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2022/12/purchase-66-04-1.pdf