สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมเตรียมแผนเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศ

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายธีภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต แขวงจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และผ่านการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) เข้าร่วมประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ความเป็นมาและความสำคัญของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ..ศ.2565 การสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง โดยกรมการปกครอง ขั้นตอนการดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร (Road map และ ขั้นตอนการเลือกตั้ง) และที่ประชุมเห็นชอบแผนเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ประกอบด้วย 1. แผนงานด้านอำนวยการ 2. แผนงานด้านการงบประมาณในการบริหารจัดการเลือกตั้ง และ 3. แผนงานด้านการจัดการเลือกตั้ง

โดยมอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ(สกช.) สรุปผลการประชุมฯ นำเรียนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้แต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการเลือกตั้งให้ทันระยะเวลาที่กำหนด

ข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ

ภาพ : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : นายชยพล ถิลา