ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติอวยพรในโอกาส สงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๖๔