“โค้งสุดท้าย” เกษตรกรขอการสนับสนุนสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

          ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งคุกคามภาคการเกษตรทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เกษตรกรเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านมาสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานไปยังกระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอการสนับสนุนระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ซึ่งเมื่อปีงบประมาณ 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขอการสนับสนุนงบประมาณ 300 บ่อ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับงบประมาณสนับสนุนประมาณ 27 ล้านบาท  จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 20 ล้านบาท  จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 19 ล้านบาท  จังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 3.9 ล้านบาท  จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 3 ล้านบาท   ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนมีความพึงพอใจเพราะสามารถลดต้นทุนการผลิต  ค่าไฟไม่ต้องเสีย การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย น้ำที่ได้จากการสูบด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์นำไปใช้เพื่อกิจกรรมในช่วงฤดูแล้งที่ปกติไม่มีน้ำใช้เพื่อการประกอบอาชีพ อาทิเช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชไร่ ปลูกหญ้าเนเปียร์ ปศุสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา เพาะกล้าพันธุ์ข้าว เป็นต้น

ในปีงบประมาณ 2563 ประมาณการว่าจะของบสนับสนุนระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดละ 100 บ่อ  โดยเกษตรกรที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนต้องมีบ่อน้ำบาดาลที่ขุดแล้วและได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รวมตัวกัน 7 ครอบครัว พื้นที่ใช้น้ำร่วมกันไม่ต่ำกว่า 15 ไร่ ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน  เอกสารโฉนดที่ดินของเกษตรกรทั้ง 7 คน​ ใช้ประกอบในการยื่นคำขอรับการสนับสนุน พร้อมถ่ายภาพพื้นที่บ่อบาดาล แล้วนำไปยื่น ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในพื้นที่ ภายใน 31 มกราคม 2563 จากนั้นสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะรวบรวมเอกสารส่งมายังสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อตรวจสอบและนำส่งสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพิจารณา ระยะเวลาดำเนินการจนถึงการได้รับอนุมัติงบประมาณไปดำเนินการตามระเบียบพัสดุรวม 120 วัน ก็สามารถดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และส่งมอบยังเกษตรกรผู้ใช้น้ำต่อไป

                              …………………………………………………………

ข่าว :  วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : สกจ.มหาสารคาม

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์