นับถอยหลังวันเลือกตั้ง

นับถอยหลังสู่ วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566   เวลา 08.00 – 17.00 น.