ภาคเหนือ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคเหนือ

นายจรัน จันทะบุตร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร
นายอุดม จันทร์ต๊ะวงศ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย
นายวิทยา นาระต๊ะ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
นายวันชัย เฉยชู
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
นายเศรณี อนิลบล
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์
นายพงศกร พุฒตรง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน
นายประพันธ์ เทียนวิหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา
นายธวัชชัย ทัดเที่ยง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร
ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
นายเทพ เพียมะลัง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
นายทรงศักดิ์ สันป่าแก้ว
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่
นายสถาพร ศรีวันชื่น
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง
นายนคร นิติประเสริฐ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน
นายวิชิต ดีหนอ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
นายบัญชา อรุณเขต
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
นายมนูญ ดอกกุหลาบ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี