ภาคกลาง

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคกลาง

นายเดชา นุตาลัย
ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี
นายประพันธ์ จันทสร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
นายประยูร เทพนม
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายไพชยนต์ กังวลกิจ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี
นายมานะ จั่นผ่อง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท
นายเรือง ศรีนาราง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด
นายบุญนาค ภูมิราช
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก
นายนัยฤทธิ์ จำเล
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม
นายสำเริง สุนทรแสง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
นายเกษม ชมบุญ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี
นายสมยศ เผ่าพันธ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายสุภาพ พุทธิสังข์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี
นายสิงห์ชัย เรืองขจร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายสวัสดิ์ คำใส
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
นายเสถียร เสือขวัญ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง
นายไชยวิทย์ บัวงาม
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
นายกิตติพล ตะพานแก้ว
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี
นายวินิจ ม่วงนาค
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ
นายสมฤทธิ์ วงษ์สวัสดิ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
นายศักดา เนติพัฒน์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร
นายบุญเรือง สีขาม
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว
นายปิยะ มีสวัสดิ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี
นายวัฒนศักดิ์ สงวนสุข
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี
นายสงบ สุขสำราญ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
นายทรงพล พูลสวัสดิ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง