ภาคใต้

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคใต้

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่
นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร
นายณัฏฐพร สินไชย
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง
นายสุธีย์ มณีฉาย
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายแวยูโซะ สาแม
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส
นายมูฮัมมัดนัสรี เงาะ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี
นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา
นายสุภาพ มุสิกะศิริ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
นายอาเจน รัศมี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
นายมาหามะอับดุลบารี ยือรา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา
นายสุชีพ พัฒน์ทอง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง
นายวิโรจน์ เอี่ยมสุวรรณ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา
นายโสภณ พรหมสุริยะ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
นายวันสาด ศรีสุวรรณ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี