ภาคใต้

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคใต้


นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายปิยวิทย์ โกฎเพชร

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

นายสมคิด สังขมณี

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

นายประทีป กลีบแก้ว

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายประหยัด ลอแม
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส

นายยูโซ๊ะ อาเก๊ะ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี

นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา

นายสมคิด สงเนียม

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง

นายสมชาย สกุลชิต

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
นายอับดุลเลาะ คอปิ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา

นายชะลิต ระวังภัย

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง
นายสุทิศ พงษ์จีน
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา
 
 

นายสุนันท์ พรหมอินทร์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล

นายสิทธิพร จริยพงศ์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฏร์ธานี