ภาคใต้

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคใต้


นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายปิยวิทย์ โกฎเพชร
 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร

นายประหยัด ลอแม

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส

นายยูโซ๊ะ อาเก๊ะ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี

นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์
 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา
นายอับดุลเลาะ คอปิ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา

นายชะลิต ระวังภัย

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง

นายชยันต์ สังขไพฑูรย์
 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา