ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
นายวิเศษ คำไชโย
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
นายประยงค์ เฟื้อยใต้
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม

นายตันติพงศ์ นิกรเทศ
 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ
สิบเอกชัยวัน ราชชมพู
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร

นายบุญศรี สุขวาปี

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี