ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายดำรงค์ ปินทะนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพืช
นายศรัทธาเทพ กาหยี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพืช
นายประวิทย์ คงราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพืช
นายพิทักษ์ สุภนันทการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพืช
นายศักดิ์ชาย พรหมโท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพืช
นายสมพงษ์ ภูพานเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสัตว์
นายพรชัย บัวประดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประมง