ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายบุญส่ง นับทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพืช

นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสัตว์

นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสัตว์

นายประสาร เพชรมอญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประมง

นายศิริชัย ออสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ