ตัวแทนองค์กรเกษตรกร

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านพืช


นายบุญนำ นิกรเทศ

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านพืช

นายสวัสดิ์ สายสุขกาจินะกุล

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านพืช

นายสมัย สายบัว

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านพืช

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านสัตว์


นางมลชญา วารีรัตน์

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านสัตว์

นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านสัตว์

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านประมง


นายเจริญ จันทอิสสระ

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านประมง

นายเดชา บรรลือเดช

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านประมง

นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านประมง

นายอำนวย ปะติเส

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านประมง

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ


นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ

นางสาวอัญชลี บารมีรุ่งเรือง

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ

นายพิษณุ หวังมุขกลาง

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ

นายวาสนา ปัญญาวิภาส

ตัวแทนองค์กรเกษตกร
ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ