ผู้บริหาร

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายนัยฤทธิ์ จำเล
(Mr. Naiyarit Jumlay)
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(Chairman of National Farmers Council)
โทร 0-2142-3910

ร.อ. อุบล พุทธรักษ์
(Capt. Ubon Phuttharak)
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1
(Vice Chairman of National Farmers Council)
โทร 055-258-484

นายวันสาด ศรีสุวรรณ
(Mr. Wansad Srisuwan)
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2
(Vice Chairman of National Farmers Council)
โทร 077-206-985

::  ::

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

:: เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ::

(Secretary-General of National Farmers Council)

ว่าง
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โทร 0-2142-3901
อีเมล -


:: รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ::

(Deputy Secretary-General of National Farmers Council)

นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ
(Mr. Narongrat Muangprasert)
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(Deputy Secretary-General, Acting Secretary-General of National Farmers Council)
อีเมล narongrat.m@nfc.mail.go.th

นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ
(Mr. Sarunpong Fungkiat)
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
อีเมล sarunpong.f@nfc.mail.go.th


:: ผู้ตรวจการประจำภาค  ::

(Regional Inspector)

นายชยพล ถิลา
(Mr. Chayaphon Thila)
ผู้ตรวจการประจำภาค
อีเมล chayaphon.t@nfc.mail.go.th

นายสำอาง แก้วประดับ
(Mr. Samang Kaewpradup)

ผู้ตรวจการประจำภาค
อีเมล samang.k@nfc.mail.go.th


:: ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่ม  ::

(Director/Chief)

นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์
(Mr. Mathassit Luckanatinvong)
กองกลาง
(Director of General Administration Division)
โทร 0-2142-3902
อีเมล mathassit.l@nfc.mai..go.th

นางศศิญา เพชรกำเนิด
(Mrs. Sasiya PechKumnerd)
กองการเจ้าหน้าที่
(Director of Personnel Division)
โทร 0-2142-3903
อีเมล sasiya.p@nfc.mail.go.th

นายอภิวัฒน์ มีลาภ
(Mr. Aphiwat Meelarp)
กองสื่อสารและสารสนเทศ
(Director of Information Technology Division)
โทร 0-2142-3904
อีเมล aphiwat.m@nfc.mail.go.th

พันตำรวจโท อิทธิพล บุญพินิจ
(Pol.Lt.Col. Ittipol Boonphinich)
กองกิจการสภาและวิชาการ
(Director of Council Affairs and Academic Division)
โทร 0-2142-3905
อีเมล ittipol.bo@nfc.mail.go.th

นายภูผา บัวบุญ
(Mr. Phupa Buaboon)
กองยุทธศาสตร์
(Director of Strategy Division)
โทร 0-2142-3906
อีเมล phupa.b@nfc.mail.go.th

นางปุญชิดา ธีรชนินกร
(Mrs. Punchida Thirachaninkon)
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
(Director of Participation Promotion Division)
โทร 0-2142-3907
อีเมล punchida.t@nfc.mail.go.th

นางกุลรชา นาคมณี
(Mrs. Kulracha Nakmanee)
หัวหน้าตรวจสอบภายใน
กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี
(Chief of Internal Auditing
Good Governance Division)
โทร 0-2142-3908
อีเมล kulracha.n@nfc.mail.go.th

::  ::