ผู้บริหาร

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายนัยฤทธิ์ จำเล
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โทร 0-2142-3910

ร.อ. อุบล พุทธรักษ์
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1
โทร 0-2142-3910

นายวันสาด ศรีสุวรรณ
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2
โทร 0-2142-3910

::  ::

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

:: เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ::

นายรัตนะ สวามีชัย
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โทร 0-2142-3901
อีเมล ratana.s@nfc.mail.go.th


:: รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ::

นายศรีสะเกษ สมาน
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โทร 0-2142-3901
อีเมล srisaket.s@nfc.mail.go.th

นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โทร 0-2142-3901
อีเมล sarunpong.f@nfc.mail.go.th


:: ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ::

นายชยพล ถิลา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โทร 0-2142-3901
อีเมล chayaphon.t@nfc.mail.go.th

นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โทร 0-2142-3901
อีเมล narongrat.m@nfc.mail.go.th


:: ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่ม  ::

นางสายสุนี ธรรมประดิษฐ
กองกลาง
โทร 0-2142-3902
อีเมล saisunee.t@nfc.mail.go.th

นางศศิญา เพชรกำเนิด
กองการเจ้าหน้าที่
โทร 0-2142-3903
อีเมล sasiya.p@nfc.mail.go.th

นายอภิวัฒน์ มีลาภ
กองสื่อสารและสารสนเทศ
โทร 0-2142-3904
อีเมล aphiwat.m@nfc.mail.go.th

พันตำรวจโท อิทธิพล บุญพินิจ
กองกิจการสภาและวิชาการ
โทร 0-2142-3905
อีเมล ittipol.bo@nfc.mail.go.th

นายไพโรจน์ พวงทอง
กองยุทธศาสตร์
โทร 0-2142-3906
อีเมล pirote.p@nfc.mail.go.th

นางปุญชิดา ธีรชนินกร
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โทร 0-2142-3907
อีเมล punchida.t@nfc.mail.go.th

นางกุลรชา นาคมณี
หัวหน้าตรวจสอบภายใน
กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี
โทร 0-2142-3908
อีเมล kulracha.n@nfc.mail.go.th

::  ::