ผู้บริหาร

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ติดต่อ 0-2142-3910

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1
ติดต่อ 0-2142-3910

นายสิทธิพร จริยพงษ์
รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2
ติดต่อ 0-2142-3910

::  ::

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

:: เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ::

นายรัตนะ สวามีชัย
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ติดต่อ 0-2142-3901


:: รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ::

นายศรีสะเกษ สมาน
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ติดต่อ 0-2142-3901

นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ
รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ติดต่อ 0-2142-3901


:: ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ::

นายชยพล ถิลา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ติดต่อ 0-2142-3901

นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ติดต่อ 0-2142-3901


:: ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่ม  ::

นางสายสุนี ธรรมประดิษฐ
กองกลาง
ติดต่อ 0-2142-3902

นางศศิญา เพชรกำเนิด
กองการเจ้าหน้าที่
ติดต่อ 0-2142-3903

นายอภิวัฒน์ มีลาภ
กองสื่อสารและสารสนเทศ
ติดต่อ 0-2142-3904

พันตำรวจโท อิทธิพล บุญพินิจ
กองกิจการสภาและวิชาการ
ติดต่อ 0-2142-3905

นายไพโรจน์ พวงทอง
กองยุทธศาสตร์
ติดต่อ 0-2142-3906

นางปุญชิดา ธีรชนินกร
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ติดต่อ 0-2142-3907

นางกุลรชา นาคมณี
หัวหน้าตรวจสอบภายใน
กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี
ติดต่อ 0-2142-3908

::  ::