คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทำกิน สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุน และหนี้สินเกษตรกร

-- องค์ประกอบของคณะกรรมการ --

 • นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายสมปอง อินทร์ทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานคณะกรรมการ

 • นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ รองประธานคณะกรรมการ

 • นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ กรรมการ

 • นายประยงค์ ดอกลำไย กรรมการ

 • นายพล ดำรงธรรม กรรมการ

 • นายสุพล หมอนทอง กรรมการ

 • นายสมศักดิ์ ฤกษ์อนันต์ กรรมการ

 • นายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม กรรมการ

 • นายสวัสดิ์ สายสุขกาจินะกุล กรรมการ

 • นางสาวอัญชลี บารมีรุ่งเรือง กรรมการ

 • นายโสภาพรรณ กาสมสัน เลขานุการด้านบริหารจัดการคุณภาพดินและสิทธิที่ดินทำกิน

 • นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ  เลขานุการด้านปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรและศักยภาพการแข่งขัน

 • นางสาวกัลฤยะณิษฐ์ โอฬารรัชฤ เลขานุการด้านหนี้สินเกษตรกรและแหล่งทุน

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา ที่ดิน คุณภาพดิน และการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร

 2. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีการเกษตร

 3. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

 4. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านสิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทำกิน สิทธิการเข้าถึงแหล่งทุน และหนี้สินเกษตรกร

 5. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สิทธิประโยชน์ความเป็นธรรมด้านราคา และสวัสดิการเกษตรกร

 6. จัดทำยุทธศาสตร์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย

 7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --