คณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายปิยวิทย์ โกฏิเพชร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายพรชัย จุฑามาศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายไกรสิทธิ โรจนเกษตรชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายอำนวย ทินโทเม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข ประธานคณะกรรมการ

 • นายวิชาญ โตรตจันทร์อุด รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1

 • นายศิริชัย ออสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2

 • นายสมบูรณ์ ใจเศษ กรรมการ

 • นายพิษณุ หวังมุขกลาง กรรมการ

 • นายสมบัติ อำนาคะ กรรมการ

 • นายวิชิต พันธ์เพียร กรรมการ

 • นายวิลาศ สุริวงษ์ กรรมการ

 • นายสมัย สายบัว กรรมการ

 • นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช กรรมการ

 • นายเดชา บรรลือเดช กรรมการ

 • นายกิตติพงษ์ ฉัตรหลวง กรรมการ

 • นายสถาพร ศรีวันชื่น กรรมการและเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด ต้นทุน และรายได้จากการทำเกษตรกรรมอื่น ๆ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ การทำนาเกลือ การปลูกพืชสมุนไพร อุตสาหกรรมแปรรูประดับครัวเรือน การท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ที่ประสบผลสำเร็จในภูมิภาครวมทั้งนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. จัดทำยุทธศาสตร์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ

 3. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --