คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายอำนวย ปะติเส ประธานคณะกรรมการ

 • นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1

 • นายปรีชา นุยืนรัมย์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2

 • นายประทีป กลีบแก้ว รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 3

 • นายวรายุทธ์ ธนโชคสว่าง รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 4

 • นายอติวรรธน์ หอมนาน กรรมการ

 • ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ กรรมการ

 • นายวิเชียร คำมา กรรมการ

 • นายธีระ วงศ์เจริญ กรรมการ

 • นายโสภาพรรณ กาสมสัน กรรมการและเลขานุการ

 • นายสมหมาย คำมาสาร กรรมการและเลขานุการ

 • นายชยันต์ สังขไพฑูรย์ กรรมการและเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ และคำของบประมาณประจำปีเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมชี้แจงคำของบประมาณประจำปีแก่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2. กำหนดแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ประสานความร่วมมือสมาชิกสภาเกษตรกร/หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องในการนำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสภาเกษตรกรแห่งชาติสู่การปฏิบัติในพื้นที่

 3. กำหนดแนวทางวิธีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต่าง ๆ และแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม เชื่อมโยงจากระดับล่างสู่บน

 4. ดำเนินการให้คำแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต่าง ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

 5. ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด

 6. เสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --