คณะกรรมการด้านยางพารา

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายสิทธิพร จริยพงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานคณะกรรมการ

 • นายตันติพงศ์ นิกรเทศ รองประธานคณะกรรมการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 • นายไพชยนต์ กังวลกิจ รองประธานคณะกรรมการ (ภาคกลาง)

 • นายบุญศรี สุขวาปี กรรมการ

 • ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ กรรมการ

 • นายวิชาญ โคตรจันทร์อุด กรรมการ

 • นายสว่าง ชื่นอารมณ์ กรรมการ

 • นายประทีป เทพนม กรรมการ

 • นายสมคิด สังขมณี กรรมการ

 • นายชยันต์ สังขไพฑูรย์ กรรมการ

 • นายบุญส่ง นับทอง กรรมการ

 • นายประหยัด ลอแม กรรมการ

 • นายชูชาติ ตันอังสนากุล กรรมการ

 • นายหมุน แซ่จึง กรรมการ

 • นายสมชาย สกุลชิต กรรมการและเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมทั้งนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยางพารา

 2. จัดทำยุทธศาสตร์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 3. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --