คณะกรรมการด้านพืชไร่

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการ

 • นายสมบูรณ์ ใจเศษ รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1

 • นายโอภาส ชาญยงค์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2

 • นายอัฆฒ์พบ เจ้าเจ็ด กรรมการและเลขานุการ

 • นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ กรรมการ

 • นายสมัย สายบัว กรรมการ

 • นายกอบสิน พ่อค้า กรรมการ

 • นายวาสนา ปัญญาวิภาส กรรมการ

 • นายบุญนำ นิกรเทศ กรรมการ

 • นายวิชิต พันธ์เพียร กรรมการ

 • นายวัชระ จำปาเทศ กรรมการ

 • นายสำออย วงศ์เณร กรรมการ

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด ต้นทุนและรายได้จากการผลิตพืชไร่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. จัดทำยุทธศาสตร์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาพืชไร่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดนั้น ๆ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งด้านการผลิต การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป การตลาด รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 3. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

 4. รายงานผลต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --