คณะกรรมการด้านพืชสวน

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานคณะกรรมการ

 • นายสมหมาย คำมาสาร รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1

 • นายประหยัด ลอแม รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2

 • นายพล ดำธรรม กรรมการ

 • นาบบัญชา อรุณเขต กรรมการ

 • นายหมุน แซ่จึง กรรมการ

 • นายวาสนา ปัญญาวิภาส กรรมการ

 • นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว กรรมการ

 • นายชัยยันต์ อยู่ศิริ กรรมการ

 • นายธวัชชัย ถนอมลิขิต กรรมการ

 • นายโอภาส ชาญยงค์ กรรมการ

 • นายประสาร เพชรมอญ กรรมการ

 • นายธาดา เอี่ยมอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด ต้นทุน และรายได้จากการผลิตพืชสวนที่สำคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. จัดทำยุทธศาสตร์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาพืชสวนที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดนั้น ๆ อย่างเป็นระบบ

 3. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --