คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมัน และพืชพลังงาน

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นอ.(พิเศษ)ดร.สมัย ใจอินทร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายสิทธิพร จริยพงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายอเนก ลิ่มศรีวิชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายศิริชัย ออสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการ

 • นายปิยวิทย์ โกฏิเพชร รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1

 • นายไพชยนต์ กังวลกิจ รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2

 • นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ กรรมการ

 • นายพิชัย ไชยสาคร กรรมการ

 • นายชะลิต ระวังภัย กรรมการ

 • นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ กรรมการ

 • นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ กรรมการ

 • นายบุญนำ นิกรเทศ กรรมการ

 • นายสมชาย สกุลชิต กรรมการ

 • นายสมคิด สังขมณี กรรมการ

 • นายมาโนช สุวรรณศิลป์ กรรมการ

 • นายสมคิด สงเนียม กรรมการและเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมทั้งนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน และพืชพลังงาน

 2. จัดทำยุทธศาสตร์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน

 3. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --