คณะกรรมการด้านปศุสัตว์

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายสิทธิพร จริยพงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว กรรมการและที่ปรึกษา

 • นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ ประธานคณะกรรมการ

 • นายชนาประทิน อุ่นถา รองประธานคณะกรรมการภาคเหนือ

 • นายสมศักดิ์ คุณเงิน รองประธานคณะกรรมการภาคอีสาน

 • นายสันติ เกาะกาวี รองประธานคณะกรรมการภาคใต้

 • นายอัฆฒ์พบ เจ้าเจ็ด รองประธานคณะกรรมการภาคกลาง

 • นายอนันต์ สงค์ประชา กรรมการ

 • นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช กรรมการ

 • นายกอบสิน พ่อค้า กรรมการ

 • นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ กรรมการและเลขานุการ

 • นายสังคม อุปคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1

 • นายวิชัย จันทร์หอม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด ต้นทุนและรายได้จากการผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2. จัดทำยุทธศาสตร์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาปศุสัตว์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดนั้น ๆ อย่างเป็นระบบ

 3. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --