คณะกรรมการด้านประมง

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายภิญโญ เกียรติภิญโญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายศราวุฒิ วรพัทธิทวีโชติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายเจริญ จันทอิสสระ ประธานคณะกรรมการ

 • นายณัฐชัย พวงสมบัติ รองประธานคณะกรรมการ (ภาคเหนือ)

 • นายเดชา บรรลือเดช รองประธานคณะกรรมการ (ภาคใต้)

 • นายประสาร เพชรมอญ รองประธานคณะกรรมการ (ภาคกลาง)

 • นายวิลาศ สุริวงษ์ กรรมการ

 • นายมงคล สุขเจริญคณา กรรมการ

 • นายยูโซ๊ะ อาเก๊ะ กรรมการ

 • นายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม กรรมการ

 • นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ กรรมการ

 • นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1

 • นายประเทือง ศรีใจ กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด ต้นทุน รายได้จากการผลิตสัตว์น้ำและการทำประมง รวมทั้งนโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2. จัดทำยุทธศาสตร์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์น้ำและการทำประมง อย่างเป็นระบบ

 3. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --