คณะกรรมการด้านข้าว

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการ

 • นายณัฐชัย พวงสมบัติ รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1

 • นายปรีชา นุยืนรัมย์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2

 • นายแสณ เกิดฤทธิ์ กรรมการ

 • นายประจักร บุญกาพิมพ์ กรรมการ

 • นายธวัชชัย ถนอมลิขิต กรรมการ

 • นายพิชัย ไชยสาคร กรรมการ

 • นายพรม บุญมาช่วย กรรมการ

 • นายทรงพล พูลสวัสดิ์ กรรมการ

 • พ.จ.อ. เทียนชัย หัตถินาท กรรมการ

 • นายธาดา เอี่ยมอ่ำ กรรมการ

 • นายชารินทร์ สิงห์ดี กรรมการและเลขานุการ

 • นายสุเทพ วุฒิธา กรรมการและรองเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมทั้งต้นทุน และรายได้จากการผลิตข้าว รวมทั้งนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. จัดทำยุทธศาสตร์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาข้าวอย่างเป็นระบบ และพัฒนาสู่ข้าวอินทรีย์

 3. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --