คณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายธีระ วงศ์เจริญ ประธานคณะกรรมการ

 • นายบุญส่ง นับทอง รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1

 • นายวินชัย เสมาทอง รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2

 • นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข กรรมการ

 • นายสถาพร ศรีวันชื่น กรรมการ

 • นางมลชญา วารีรัตน์ กรรมการ

 • นายสมศักดิ์ ฤกษ์อนันต์ กรรมการ

 • นายวิชัย จันทร์หอม กรรมการ

 • นายชัยยันต์ อยู่ศิริ กรรมการ

 • นายสันติ เกาะกาวี กรรมการ

 • นางสาวอัญชลี บารมีรุ่งเรือง กรรมการ

 • นายทรงพล พูลสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ

 • นางสาวกัลยา สำอาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษาข้อมูลรูปแบบของการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งปราชญ์เกษตรในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์

 2. จัดทำยุทธศาสตร์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางขยายผลรูปแบบเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์

 3. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --