คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


:: ตามคำสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 87/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดให้มีคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 15 คณะ ได้แก่ ::