สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 วาระพิเศษ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการการประชุม

การประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมพิจารณาเรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ และแผนการดำเนินการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาพัฒนาภาคการเกษตรและการจัดทำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งแรกของปีงบประมาณ 2564 ในเดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อเนื่องได้ทันที

……………………………………………………..