แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ไปพลางก่อน (ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567)

แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตามข่าว ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานหน่วยงานราชการระดับกระทรวง และกรม ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าว นั้น

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงจัดทำเอกสารคำแนะนำ เรื่อง “การแปลงแผนแม่บเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ” ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด นำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฯ โดยมีเนื้อหาดังนี้

♦  เอกสารคำแนะนำเรื่อง “การแปลงแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ”  ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!!

♦  สรุปสาระสำคัญกลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564  ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!!

♦  ตัวอย่างโครงการศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!!

ทั้งนี้ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ทาง  คลิ๊ก!!!!

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัย ประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ