ผลงานคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม

Title Download
ร่างพระราชบัญญัติปาส์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. …
  0 files      6 downloads
Download
ขอยืนยันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. …. ฉบับปรับปรุง โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  0 files      4 downloads
Download
ข้อเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ
  0 files      5 downloads
Download
ข้อเสนอการแก้ไขระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561
  0 files      3 downloads
Download
ข้อเสนอมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
  0 files      4 downloads
Download
การระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในสวนยางพารา
  0 files      1 download
Download
เร่งผลักดันการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูการผลิต
  0 files      1 download
Download
ข้อเสนอการรับรอง GAP เพื่อการส่งออกลำไย
  0 files      0 download
Download
ข้อเสนอที่ 11 แนวทางแก้ปัญหาราคาปลากะพงตกต่ำ
  0 files      0 download
Download
ข้อเสนอที่ 10/2563 ข้อเสนอแก้ปัญหาชาวไร่ยาสูบจากจากสถานการณ์โควิด-19
  0 files      0 download
Download
ข้อเสนอที่ 14 ขอให้ช่วยสนับสนุนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
  0 files      0 download
Download
ข้อเสนอที่ 12 การเข้าถึงสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
  0 files      2 downloads
Download
ข้อเสนอที่ 9 ขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
  0 files      0 download
Download
ข้อเสนอที่ 13 แนวทางแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง
  0 files      0 download
Download
ข้อเสนอที่ 8 การแก้ไขปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อย
  0 files      0 download
Download
ข้อเสนอที่ 7 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแกะ
  0 files      2 downloads
Download
ข้อเสนอที่ 5 แนวทางปฏิบัติที่ดี (ปศุสัตว์)
  0 files      0 download
Download
ข้อเสนอที่ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านปศุสัตว์ (พณ)
  0 files      1 download
Download
ข้อเสนอที่ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านปศุสัตว์ (นายก)
  0 files      3 downloads
Download
ข้อเสนอที่ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านปศุสัตว์ (กษ.)
  0 files      1 download
Download
ข้อเสนอที่ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านปศุสัตว์ (กค.)
  0 files      1 download
Download
ข้อเสนอที่ 1 ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ตามความต้องการของเกษตรกรรายย่อย
  0 files      1 download
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2-2561 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
  0 files      15 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2561 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
  0 files      6 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5-2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  0 files      2 downloads
Download
ร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ….
  0 files      14 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4-2560 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
  0 files      2 downloads
Download
ร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ….
  0 files      12 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3-2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
  0 files      4 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2-2560 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6-2559 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2558 (ประชุมหารือพันธสัญญา)
  0 files      4 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558
  0 files      4 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2558 (ประชุมหารือพันธสัญญา)
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558
  0 files      5 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 วันจันทรที่ 25 พฤษภาคม 2558
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 (ประชุมพันธสัญญา)
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 (จังหวัดสตูล)
  0 files      4 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 (วาระพิเศษ) วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557
  0 files      5 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556
  0 files      5 downloads
Download