ผลงานคณะกรรมการด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง