ผลงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทำกิน สิทธิการ เข้าถึงแหล่งทุน และหนี้สินเกษตรกร

Title Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2-2561 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
  0 files      12 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2561 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
  0 files      6 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5-2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4-2560 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3-2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
  0 files      4 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2-2560 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6-2559 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2558 (ประชุมหารือพันธสัญญา)
  0 files      4 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558
  0 files      4 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2558 (ประชุมหารือพันธสัญญา)
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558
  0 files      5 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 วันจันทรที่ 25 พฤษภาคม 2558
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 (ประชุมพันธสัญญา)
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 (จังหวัดสตูล)
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 (วาระพิเศษ) วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557
  0 files      5 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556
  0 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
  0 files      3 downloads
Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556
  0 files      5 downloads
Download